W ramach  konkursu „FLOREK – edycja 2022” nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn.: „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.  Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł  6 733,71 zł. Jednostka OSP otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 6 000 zł.

Zadanie polegało na zakupie 2 hełmów strażackich oraz 10 par rękawic specjalnych. Zakup miał na celu dalsze uzupełnianie oraz zachowanie jednolitości wyposażenia w sprzęt i środki ochrony ratowników.  Efektem zakupów będzie wzrost bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczych na terenie gminy Luzino (16.400 mieszkańców).

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw