PrzewodniczącyCejrowski Stanisław
Sekretarz Rafał Lieder
Członek – Drywa Krystian


1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

2) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

4) wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracą oraz sekretarza.

3. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.