11 września 2021 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej OSP. W zebraniu uczestniczyło 39 członków na 71 uprawnionych do głosowania. Zarząd OSP, który pracował w kadencji 2016-2020 (ze zmianami po śmierci Prezesa Jana Schulz) w składzie: Prezes Alicja Hinz, Naczelnik Sławomir Miotk, Zastępcy Naczelnika: Janusz Drabik i Marek Miotk, Skarbnik Marian Paszki, Gospodarz  Grzegorz Miotk, Sekretarz Jan Dettlaff, Kronikarz Sabina Schulz i członkowie: Rafał Lieder i Mariusz Wick, przy pozytywnym wniosku Komisji Rewizyjnej, która w ubiegającej kadencji pracowała w składzie: Przewodniczący Zygmunt Brzeziński, Sekretarz Stanisław Cejrowski i członek Tadeusz Teclaf,  otrzymał absolutorium 30 głosami “za”przy 9 “wstrzymujących się”.

W czasie zebrania wybrano nowy Zarząd na kadencję 2021-2026 w składzie: Prezes Alicja Hinz, Wiceprezes Janusz Drabik, Wiceprezes Łukasz Miotk, Naczelnik Sławomir Miotk, Z-ca Naczelnika Bartosz Miotk, Skarbnik Joanna Paszki, Gospodarz Jakub Drabik, Sekretarz Jan Dettlaff, Kronikarz Jacek Małaszycki oraz członkowie  Sabina Schulz  i Marek Miotk.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Przewodniczący Stanisław Cejrowski, Sekretarz Rafał Lieder i członek Krystian Drywa.

Do reprezentowania w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie na nową kadencję wybrano: Alicję Hinz, Sławomira Miotk, Jana Dettlaffa i Marka Miotk.

Podczas zebrania głos zabrali m.in. Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, który podziękował strażakom za dotychczasową działalność oraz złożył obietnicę starania się o pozyskanie nowego pojazdu bojowego dla OSP, w miejsce wysłużonego SLRT FORD. Podziękowanie osobiste za oddaną krew złożył członek OSP  Teofil Sirocki, a druh Stanisław Cejrowski złożył podziękowania za zapewnienie bezpieczeństwa przez OSP w imieniu Rady Sołeckiej wsi Luzino. W toku dyskusji nad podziałem obowiązków w Zarządzie m.in. podkreślono rolę kroniki, którą od około 30 lat prowadzi druhna Sabina Schulz. Nowy Kronikarz ma zadbać o komunikację elektroniczną (social media) nt. aktualnych wydarzeń w OSP oraz współpracować z druhną Sabiną, w zakresie prowadzenia kroniki w wersji tradycyjnej, gdyż wartość kroniki pisanej jest bezcenna, zważywszy na zawodność nośników elektronicznych. Wiceprezes Łukasz Miotk zobowiązał się m.in. do starania się o pozyskanie sponsorów działalności OSP, Wiceprezes Janusz Drabik do kontynuowania prowadzonej przez niego owocnie od kilkudziesięciu lat współpracy z parafiami, zaś obowiązki zaopatrzenia w sprzęt i umundurowanie spoczną na Z-cy Naczelnika Bartoszu Miotk i Gospodarzu Jakubie Drabik.

Fotorelacja z zebrania wkrótce.