Prezes Sławomir Miotk
V-ce Prezes Dariusz Groth
V-ce Prezes Marcin Burchacz
Członkowieprzedstawiciele wszystkich członków
zwyczajnych Związku z terenu gminy Luzino

1. Zarząd oddziału gminnego jest władzą zarządzająco-wykonawczą oddziału gminnego.

2. W skład zarządu oddziału gminnego wchodzą przedstawiciele wszystkich członków
zwyczajnych Związku z terenu gminy w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału
gminnego, jednak nie mniej niż 7 osób.

3.  Zarząd oddziału gminnego , określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i komendanta gminnego Związku.

4. Do kompetencji zarządu oddziału gminnego należy:

1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału gminnego oraz zwierzchnich władz
Związku,
2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony
przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa
powszechnego w gminie,
3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału zarządu gminnego oraz
zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu
oddziału gminnego,
5) ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej podziału,
6) organizowanie i wspieranie OSP,
7) ustalanie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego,
8) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu
oddziału powiatowego i odwoływanie ich,
9) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
10) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału gminnego.


1. Prezes zarządu oddziału gminnego reprezentuje oddział gminny i zarządza jego
majątkiem.
2. Prezes zarządu oddziału gminnego podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu.
Prezydium zarządu oddziału gminnego, a w przypadku jego braku zarząd oddziału
gminnego może upoważnić prezesa zarządu oddziału gminnego do podejmowania
decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości
zaciąganych jednorazowo zobowiązań.


PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO:
Prezes Sławomir Miotk
V-ce Prezes Dariusz Groth
V-ce Prezes Marcin Burchacz
Sekretarz Alicja Hinz
Skarbnik Dariusz Westfal
Komendant Gminny Jan Detlaff
CzłonkowieMarek Miotk, Zdziaszek Bartłomiej, Ks. Andrzej Galiński

1. Do kompetencji prezydium zarządu oddziału gminnego należy:
1) kierowanie bieżącą pracą oddziału gminnego, wykonywanie uchwał zarządu
oddziału gminnego oraz uchwał zwierzchnich władz Związku,
2) koordynowanie działalności OSP,
3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz
przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
4) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
5) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień
przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego


KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU GMINNEGO:

1. Komisja rewizyjna oddziału gminnego jest organem kontrolnym oddziału gminnego.
2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału gminnego wybierają ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3.Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału gminnego należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału gminnego, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku,
2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich,
3) składanie zjazdowi oddziału gminnego sprawozdań ze swojej działalności oraz
wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu oddziału gminnego,
4) przedstawianie zarządowi oddziału gminnego uwag i wniosków dotyczących
działalności oddziału gminnego.