Prezes OSP Luzino –  Alicja Hinz
V-ce Prezes –  Janusz Drabik
V-ce Prezes –  Łukasz Miotk 
Naczelnik / V-ce Prezes –  Sławomir Miotk
V-ce Naczelnik –  Bartosz Miotk
Gospodarz –  Drabik Jakub
Sekretarz –  Jan Detlaff
Skarbnik –  Joanna Paszki
Kronikarz –  Jacek Małaszycki
Członek –  Marek Miotk

Do zadań zarządu należy:

1) reprezentowanie interesów OSP,

2) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

3) zwoływanie walnego zebrania,

4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,

5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań

z ich wykonania walnemu zebraniu,

7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych

w zakresie zwykłego zarządu,

8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

9) przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie

z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

10) tworzenie jednostek operacyjno-technicznych,

11) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.


Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.


Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.


Naczelnik kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. W przypadku jego nieobecności kierowanie jednostką przejmuje zastępca naczelnika. Do zadań naczelnika należy:

1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,

2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP, szczególnie w trakcie działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń,

4) kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5) kierowanie zastępami OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.