1. Anisiewicz Mariusz  – (Ratownik/Kierowca)
 2. Baranowski Paweł – (Ratownik)
 3. Biernat Alicja – (Ratownik)
 4. Borzęcki Mateusz  – (Ratownik)
 5. Bojke Krzysztof  – (Ratownik)
 6. Czoska Radosław – (Ratownik)
 7. Dettlaff JanSekretarz, Komendant Gminny Związku OSP
 8. Drabik Jakub  – (Ratownik/Kierowca), Gospodarz OSP
 9. Drabik Janusz  – (Ratownik), Wiceprezes OSP
 10. Drywa Krystian  – (Ratownik), członek Komisji Rewizyjnej OSP
 11. Gierszewska Milena – (Ratownik)
 12. Graczyk Piotr  – (Ratownik)
 13. Hennig Marek  – (Ratownik/Kierowca)
 14. Hinc Mateusz  – (Ratownik) 
 15. Hinz Alicja – Prezes OSP, sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie
 16. Lesner Dariusz  – (Ratownik)
 17. Magulski Tomasz – (Ratownik)
 18. Lieder Rafał – (Ratownik), Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP
 19. Lidzbarski Bartosz  – (Ratownik)
 20. Lidzbarski Patryk  – (Ratownik)
 21. Małaszycki Jacek – (Ratownik), kronikarz OSP
 22. Małaszycki Rafał – członek pocztu sztandarowego
 23. Marszał Piotr  – (Ratownik/Kierowca)
 24. Miotk Bartosz  – (Ratownik/Kierowca), Zastępca Naczelnika
 25. Miotk Dominik  – (Ratownik/Kierowca)
 26. Miotk Grzegorz  – (Ratownik)
 27. Miotk Leszek – (Ratownik)
 28. Miotk Łukasz  – (Ratownik), Wiceprezes
 29. Miotk Marek  – (Ratownik/Kierowca), członek Zarządu OSP
 30. Miotk Piotr  – (Ratownik)
 31. Miotk Sławomir – (Ratownik/Kierowca), Naczelnik/Wiceprezes OSP, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Luzinie, Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Wejherowie
 32. Miotk Witold  – (Ratownik)
 33. Paszki Joanna – Skarbnik OSP
 34. Paszki Łukasz  – (Ratownik)
 35. Paszki Marian – (Ratownik/Kierowca)
 36. Paszki Patryk  – (Ratownik)
 37. Paszki Stanisław  – (Ratownik/Kierowca)
 38. Peryt Bartłomiej  – (Ratownik/Kierowca)
 39. Rohraff Przemysław – (Ratownik/Kierowca)
 40. Rutkowska Martyna – (Ratownik)
 41. Schulz Łukasz  – (Ratownik)
 42. Schulz Piotr  – (Ratownik)
 43. Sikora Szymon – (Ratownik)
 44. Sorn Kamil  – (Ratownik/Kierowca) 
 45. Stanicki Piotr – (Ratownik)
 46. Szczurek Gracjan – (Ratownik)
 47. Teclaf Mateusz  – (Ratownik)
 48. Teclaf Tadeusz  – (Ratownik)
 49. Traskowski Mateusz – (Ratownik/Kierowca)
 50. Wick Mariusz  – (Ratownik)

  1. Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.


  2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

  1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

  2) przestrzeganie postanowień statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP,

  3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych oraz specjalistycznych,

  4) dbanie o mienie OSP i informowanie przełożonych o nieprawidłowościach w tym zakresie,

  5) regularne opłacanie składek członkowskich przez członków pełnoletnich,

  6) dbanie o dobry wizerunek i prestiż jednostki OSP,

  7) szacunek dla munduru, sztandaru, flagi i godła organizacyjnego,

  8) przestrzeganie przyjętych do stosowania uchwał zarządu,

  9) wykonywanie poleceń przełożonych lub dowódców w zakresie dotyczącym działalności i funkcjonowania OSP.


  3. Pełnoletni członkowie zwyczajni mogą brać udział w akcjach ratowniczych oraz w ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych członków pełnoletnich, niepełnoletnich i małoletnich, pod warunkiem posiadania przez członków aktualnych badań lekarskich umożliwiających pełne wykonywanie czynności operacyjno-technicznych zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustaleniami zarządu, na podstawie otrzymanych skierowań w tym zakresie.

  4. Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych posiadających niezbędne szkolenia pożarnicze i specjalistyczne oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do udziału w akcjach ratowniczych, tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną, a także wyznacza obsady osobowe samochodów pożarniczych.

  5. Za prawidłową obsadę osobową samochodów pożarniczych wyjeżdżających do akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń odpowiedzialni są: naczelnik OSP lub jego zastępca, następnie dowódcy danego szczebla OSP biorący udział w tych działaniach.

  6. W działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych nie mogą brać bezpośredniego udziału członkowie OSP nie posiadający aktualnego orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do udziału w akcjach ratowniczych oraz niezbędnego szkolenia pożarniczego, a także znajdujący się w niewłaściwym stanie psychofizycznym.

  7. Naczelnik OSP lub jego zastępca oraz pozostali dowódcy odpowiadają za prawidłowy przebieg akcji ratowniczej, ćwiczeń i szkoleń w zakresie dotyczącym jednostki OSP w Luzinie oraz za podległych strażaków.

  8. Naczelnik lub jego zastępca oraz pozostali dowódcy uczestniczący w akcji ratowniczej, ćwiczeniach lub szkoleniach pożarniczych są odpowiedzialni po zakończeniu działań i powrocie do jednostki do sprawdzenia, czy usunięto zanieczyszczenia, zabrudzenia z samochodu pożarniczego i używanego sprzętu przez obsadę danego pojazdu.

  9. Osoby wskazane wyżej odpowiadają również za doprowadzenie samochodu do pełnej gotowości bojowej, zatankowanie wody w zbiorniku, uzupełnienie środka pianotwórczego, wymianę lub zdjęcie z pojazdu zużytego lub uszkodzonego sprzętu i wstawienie pojazdu do podziału bojowego.

  10. W przypadku wystąpienia uszkodzenia samochodu lub sprzętu Naczelnik OSP lub jego zastępca oraz pozostali dowódcy obowiązani są zgłosić ten fakt właściwemu przełożonemu, a w przypadku konieczności wycofać samochód z podziału bojowego poprzez złożenie meldunku do dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Wejherowie.

  11. Udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych Naczelnik OSP lub jego zastępca oraz pozostali dowódcy są obowiązani odnotować w książce naczelnika lub w innej dokumentacji zgodnie z ustaleniami zarządu.


  Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich 12-15 lat i niepełnoletnich poniżej 18 lat,

  2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

  3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

  4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

  5) używać munduru, dystynkcji i odznak.