Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie,

na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP LUZINO,

które odbędzie się 11 września (sobota) 2021 r. o godzinie 17.00 w remizie OSP Luzino (świetlica).

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności za rok 2020.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory:
 • Zarządu OSP
 • Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

Dalszy ciąg wyborów:

 • Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
 • Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 2. Projekt zmian Statutu OSP Luzino.
 3. Wolne wnioski.
 4. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 5. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy!