Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie z przyjemnością informuje o zakończeniu realizacji zadania pn: „Podniesienie gotowości bojowej OSP Luzino”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 15 392,24 zł brutto.

Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji wyniosła  3.600 zł. Dotacja została przyznana w ramach zawartej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku z  przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach konkursu „FLOREK-wsparcie dla OSP” (edycja 2021). Zadanie zostało także zrealizowane z dotacji Gminy Luzino w wysokości 7.600 zł oraz środków własnych OSP w wysokości: 4 192,24 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono zgodnie z planem: 2 ubrania specjalne, 4 hełmy strażackie, zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG oraz zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdu typu A. Zakup przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa strażaków oraz pośrednio ludności, do której OSP Luzino dociera na terenie gminy (16.250 osób).

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Kategorie: Dotacje